TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý theo hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý và liên quan. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, người học có thể đảm nhiệm một số vị trí như giám độc phụ trách thông tin cho doanh nghiệp (Chief Information Officer), quản lý các dự án triển khai hệ thống thông tin, giám đốc kỹ thuật công nghệ thông tin, v.v.

Chương trình thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý sẽ cung các khối kiến thức nâng cao về kỹ thuật hệ thống thông tin và kiến thức quản lý liên quan.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CT ĐÀO TẠO

Khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý theo định hướng ứng dụng, học viên có được các kiến thức và kỹ năng sau:

  1. Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo.
  2. Có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức ngành Hệ thống Thông tin Quản lý vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.
  3. Có kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu phù hợp để có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo là 2 năm. Có thể rút ngắn thời gian đào tạo xuống 1,5 năm đối với các học viên đã hoàn tất một số môn tương đương trong chương trình đào tạo ở hệ đại học (thời gian đào tạo được rút ngắn sẽ do Khoa/Bộ Môn quản lý chuyên ngành quyết định đối với từng trường hợp cụ thể).

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ. Để biết rõ hơn về chương trình đào tạo, vui lòng xem tại đây

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Ngành đúng – ngành phù hợp

Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (52340405), ngành Hệ thống Thông tin (52480104), hoặc các ngành có nội dung đào tạo tương tự phù hợp.

Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với hai ngành Hệ thống Thông tin và Hệ thống Thông tin Quản lý, có nội dung đào tạo tương tự với ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định.

Ngành gần

Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy các chương trình đào tạo thuộc các ngành dưới đây được xem là ngành gần với ngành Hệ thống Thông tin Quản lý:

52340404 Quản trị nhân lực

52340406 Quản trị văn phòng

52340401 Khoa học quản lý

52480101 Khoa học máy tính

52480103 Kỹ thuật phần mềm

52480102 Truyền thông và mạng máy tính

52480201 Công nghệ thông tin

Ngành đúng – ngành phù hợp

Ngoài các ngành được đề cập ở các danh mục ngành đúng và ngành gần, các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý vẫn có thể đăng ký dự tuyển.

Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với danh mục ngành gần ở trên, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

Học bổ sung kiến thức

Các ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học thuộc nhóm ngành gần (qui định ở mục 3.2) và ngành khác (qui định ở mục 3.3) phải học bổ sung kiến thức trước khi có thể tham dự kì thi tuyển sinh. Các môn học bổ sung kiến thức được liệt kê ở bảng dưới đây.

STTMôn họcSố tiết
1Nhập môn hệ thống thông tin quản lý45
2Nhập môn cơ sở dữ liệu45
3Quản lý học đại cương45

Nếu ứng viên đã hoàn thành các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung trên đây trong quá trình học đại học, ứng viên có thể được xét miễn học các môn học đã hoàn thành. Việc xét miễn do Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định.