TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính, được thực hiện tại Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp kiến thức nền tảng về ngành Khoa học Máy tính và kỹ năng chuyên môn sâu về ngành hoặc trong các lĩnh vực chuyên ngành như Khoa học dữ liệu, An ninh mạng, Kỹ thuật phần mềm. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu các lĩnh vực thuộc và liên quan đến ngành Khoa học Máy Tính, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ hướng đến giải quyết các bài toán khoa học và thực tiễn ở trong nước, trong khu vực và cả quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ được đào tạo theo ngành Khoa học Máy tính sẽ đáp ứng được các yêu cầu cụ thể sau:

  1. Có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để giải quyết các bài toán đặt ra trong lĩnh vực được đào tạo.
  2. Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp.
  3. Có nhận thức về kỹ năng lãnh đạo.
  4. Có khả năng thực hiện việc phát triển nghề nghiệp một cách liên tục trong tương lai.
CHUẨN ĐẦU RA CỦA CT ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra (CĐR) bao gồm các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của học viên, cụ thể được trình bày như bảng dưới đây:

Chuẩn đầu ra

Mô tả

P.L.O.1

Có các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và kiến thức chuyên sâu về một hướng/lĩnh vực chuyên ngành thuộc ngành Khoa học Máy tính.

P.L.O.2

Có khả năng phân tích một vấn đề phức tạp trong ngữ cảnh chuyên ngành máy tính.

P.L.O.3

Có khả năng phát triển một giải pháp phù hợp với một vấn đề phức tạp thoả mãn yêu cầu của khách hàng

P.L.O.4

Có khả năng áp dụng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ hiện đại để giải quyết vấn đề

P.L.O.5

Có khả năng nhận diện các vấn đề luật pháp, đạo đức, ngữ cảnh xã hội và/hoặc kinh tế, công nghiệp, thương mại liên quan đến một lĩnh vực học tập.

P.L.O.6

Có khả năng nhận biết các vấn đề và trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh và xã hội.

P.L.O.7

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm với vai trò là thành viên hoặc trưởng nhóm trong các hoạt động phù hợp với kiến thức chuyên môn.

P.L.O.8

Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều người trong nhiều bối cảnh khác nhau.

P.L.O.9

Có khả năng tham gia học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp liên tục.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo là 2 năm. Có thể rút ngắn thời gian đào tạo xuống 1,5 năm đối với các học viên đã hoàn tất một số môn tương đương trong chương trình đào tạo ở hệ đại học (thời gian đào tạo được rút ngắn sẽ do Khoa/Bộ Môn quản lý chuyên ngành quyết định đối với từng trường hợp cụ thể).

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ. Để biết rõ hơn về chương trình đào tạo, vui lòng xem tại đây

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Ngành đúng – ngành phù hợp

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy ngành Khoa học Máy tính (52480101), hoặc các ngành có nội dung đào tạo tương tự phù hợp.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với ngành Khoa học Máy tính, có nội dung đào tạo tương tự với ngành Khoa học Máy tính, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định.

Ngành gần

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy các chương trình đào tạo thuộc các ngành dưới đây được xem là ngành gần với ngành Khoa học Máy tính:

52480102 Truyền thông và mạng máy tính

52480103 Kỹ thuật phần mềm

52480104 Hệ thống thông tin

52480201 Công nghệ thông tin (*)

52520214 Kỹ thuật Máy tính (*)

(*) Ngành Công nghệ thông tin (thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin) và ngành Kỹ thuật Máy tính (thuộc nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông) cũng được xem như những ngành gần vì có sự tương đồng về nội dung chương trình đào tạo. Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với danh mục ngành gần ở trên, có nội dung đào tạo gần với ngành Khoa học Máy tính, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định. Các thí sinh tốt nghiệp từ các nhóm ngành gần trên đây phải tự bổ túc kiến thức để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi đầu vào cao học ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM.