TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành Khoa học Máy tính và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức nền tảng về ngành Khoa học Máy tính và cung cấp kỹ năng chuyên môn sâu về ngành hoặc trong các lĩnh vực chuyên sâu như Tính toán hiệu năng cao, Bảo mật hệ thống thông tin. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu các lĩnh vực thuộc và liên quan đến ngành Khoa học Máy tính, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ hướng đến giải quyết các bài toán khoa học và thực tiễn ở trong nước, trong khu vực và cả quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CT ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ được đào tạo theo ngành Khoa học Máy tính sẽ đáp ứng được các yêu cầu cụ thể sau:

  1. Có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và các lĩnh vực liên quan.
  2. Có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính và các lĩnh vực liên quan.
  3. Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo là 2 năm. Có thể rút ngắn thời gian đào tạo xuống 1,5 năm đối với các học viên đã hoàn tất một số môn tương đương trong chương trình đào tạo ở hệ đại học (thời gian đào tạo được rút ngắn sẽ do Khoa/Bộ Môn quản lý chuyên ngành quyết định đối với từng trường hợp cụ thể).

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ. Để biết rõ hơn về chương trình đào tạo, vui lòng xem tại đây

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Ngành đúng – ngành phù hợp

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy ngành Khoa học Máy tính (52480101), hoặc các ngành có nội dung đào tạo tương tự phù hợp.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với ngành Khoa học Máy tính, có nội dung đào tạo tương tự với ngành Khoa học Máy tính, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định.

Ngành gần

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy các chương trình đào tạo thuộc các ngành dưới đây được xem là ngành gần với ngành Khoa học Máy tính:

52480102 Truyền thông và mạng máy tính

52480103 Kỹ thuật phần mềm

52480104 Hệ thống thông tin

52480201 Công nghệ thông tin (*)

52520214 Kỹ thuật Máy tính (*)

(*) Ngành Công nghệ thông tin (thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin) và ngành Kỹ thuật Máy tính (thuộc nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông) cũng được xem như những ngành gần vì có sự tương đồng về nội dung chương trình đào tạo. Đối với ứng viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đại học không có tên trong danh mục các chương trình đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoặc có trong danh mục nhưng tên và mã số khác với danh mục ngành gần ở trên, có nội dung đào tạo gần với ngành Khoa học Máy tính, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét và quyết định. Các thí sinh tốt nghiệp từ các nhóm ngành gần trên đây phải tự bổ túc kiến thức để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi đầu vào cao học ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM.